فواید:

  • كاهش  زمان پروسيجر
  • کاهش تعداد تجهيزات مصرفی: صرفه جویی در یک‌گايدواير  و یک کتتر دبل لومن
  • امکان تزریق ماده حاجب در حین قرار دادن شيت دسترسی

امکانات:

  • پوشش هیدروفیل برای تسهیل در ورود و پيشروی در طول حالب کمک کننده است.
  • حلقه راديواوپک در قسمت دیستال برای افزایش دید تحت فلوروسکوپی و موقعیت یابی دقیق را امكان پذير می كند.
  • غلاف مقاوم در برابر پیچ خوردگی است و  به تسهیل پیشروی در مسير حالب کمک می کند.
  • شکل ارگونومیک آن، کار با یک دست را برای جراح راحـت می كند.
  • بسته بندی تکی و استریل