مزايا:

  • استنت سفت با تكنولوژی منحصر به فرد Vortek‌كلوپلاست
  • لايه داخلی کتتر از مواد سفت ساخته شده كه مقاومت را هنگام جايگذاری در كليه كاهش می دهد و لايه خارجی از مواد نرم تشكيل شده كه احساس راحتی را برای بيمار به همراه دارد.
  • طراحی شده با مواد Biocompatible به جهت مدت زمان ماندگاری 12 ماهه
  • حلقه با قابليت حفظ شكل كه ريسک جابجایی استنت را كاهش می دهد.
  • درجه بندی کتتر در هر سانتی متر كه موقعيت کتتر را در کلیه و حالب تعيين می كند.