راهبردهای مدیریت درد، بخش اساسی از فرآیند مراقبت حین و بعد ازعمل است و به طور فزاینده‌ای، بعنوان شيوه های بی حسی موضعی به كار برده می‌شوند. این محصولات از برندهای ویگون و بی براون، نیاز برای مصرف مواد مخدر و عوارض جانبی مرتبط را کاهش می دهد.