• اکوژنیک برای تسهیل شناسایی توسط اولتراسوند
  • گيره ايمنی برای كنترل بهتر پروسيجر
  • استريل
  • 18 G