• نوک مخروطی برای آسیب كمتر در هنگام جایگذاری و سهولت پیشروی بر روی بالون یا ديلاتور بدون آسیب رساندن به حفره های پیلوکالیسیال
  • مواد محكم و مقاوم در برابر  تغییر شکل و فشار
  • قطر داخلی: 30Ch/Fr
  • طول: 17 و 19 سانتی متر
  • استریل