سوزن نوک 4 میلی متر:

طراحی شده برای کنترل ایمن عمق سوزن در دیواره مثانه، که خطر سوراخ شدن را محدود می کند.

  • کلاه محافظ:

کلاه محافظ آبی نوک سوزن را می پوشاند تا از آسیب دیدن هنگام عبور از سیستوسکوپ جلوگیری کند.

  • سوزن گیج 22:

اندازه سوزن کوچک برای کاهش خونریزی، آسیب بافتی و درد می باشد.

  • طول 35 یا 70 سانتی متر:

دو اندازه موجود برای رفع نیازهای شما با ساختار انعطاف پذیر و قوی

35 سانتی متر – برای استفاده با سیستوسکوپ Rigid.

70 سانتی متر – برای استفاده با سیستوسکوپ Rigid يا Flexible.

  • 5فرنچ:

BoNee را می توان با یک سیستوسکوپ با اندازه کوچک (5 FR) برای کاهش ناراحتی بیمار در طول عمل استفاده کرد.

  • ساختار انعطاف پذیر و قوی:

BoNee امکان تزریق را در هر قسمت از مثانه بدون پیچ خوردگی می دهد.

  • بسته بندی جداگانه -استريل شده با  اتیلن اکسید  (EO).