هر ست شامل:

  • یک‌عدد کتتر  سیلیکونی بالون دار
  • یک تروکار فلزی قابل تقسیم
  • یک عدد  Scalpel
  • یک‌عددSleeve
  • یک عدد Spigot
  • یک عدد Clamp