• برای استفاده در نواحی با کشش زیاد مانند مفاصل.
  • ایجاد پشتیبانی از زخم به دنبال برداشتن بخیه زودرس یا برداشتن Staple
  • برای حمایت از زخم بعد از عمل و پس از برداشتن بخیه مفید است.