جاگذاری و استفاده راحت

  • ساختار دستگاه، پوشش هيدروفيل، و شكل سر  آن امكان ايجاد Corportomy كوچک و تناسب بهتر را ايجاد می كند، كه در نتيجه زيبايی طبيعی، با استحكام استثنايی و قابليت پنهان شدن را فراهم می سازد.
  • هسته مارپيچ منحصر به فرد از تغيير شكل دستگاه تحت فشار و برگشت ناگهانی جلوگيری می كند و شكل خود را حفظ می كند.
  • امكان استفاده ساده برای بيماران با محدوديت حركتی انگشتان و دست كه توانايی مهارت هاي ظريف حركتی را از دست داده اند يا دچار خستگی عضلانی هستند، وجود دارد.
  • شكل سر پروتز ، از سر آلت حمايت می كند و راحتي را برای بيمار فراهم می سازد.

با پوشش هيدروفيليک  HydroVANTAGE :

  • آب را جذب مي كند.
  • پوشش هيدروفيلیک HydroVantage به پزشکان قدرت انتخاب می دهد تا ايمپلنت را در چه محلولی قراردهند.
  • ثابت شده است كه پوشش هيدروفيلیک خطر عفونت را تا 50% نسبت به پروتز بدون روكش كاهش مک دهد. پوشش هيدروفيل باعث افزايش لغزندگی و روانی دستگاه شده و كاشت آن را آسان می كند.

قابل برش با توجه به طول مورد نظر آلت هر فرد