• در سايز : 7*8.5 موجود است.
  • تست های آزمایشگاهی نشان می دهد در صورتیکه پانسمان های تگادرم 3M و پانسمان کتتر محیطی 3M خشک و سالم باشند، سدی محکم در برابر ویروس ها HIV-1  و HBV  ایجاد می کنند.