• ساخته شده از PVC نرم و شفاف
  • Atomization ذره کمتر از 5 میکرون
  • میزان Atomization حدود 0.3 میلی لیتر در دقیقه است.
  • هدايت جریان گاز حدود 4 تا 8 لیتر در دقیقه است.