• جنس PVC
  • نوار رادیواپک، که باعث تشخیص واضح محل قرارگیری لوله در تصویربرداری های رادیولوژیک می شود.
  • کانکتور استاندارد، که به همه رابط های استاندارد موجود اتصال می یابد.
  • دو بند، برای فیکس کردن لوله که در بسته بندی محصول موجود است.
  • سر نرم، برای کاهش احتمال آسیب به نای در هنگام جایگذاری
  • کاف با حجم بالا – فشار کم (High Volume – Low Pressure )، برای ثابت ماندن لوله در جای خود
  • بسته بندی محکم و استریل
  • از سايز 3 تا 10 موجود است.