• جنس PVC
  • کانکتور  15mm، که به همه رابط های استاندارد موجود اتصال می یابد.
  • دریچه کاف، که باعث حفظ فشار هوا در کاف می شود.
  • نوار رادیواپک، که باعث تشخیص واضح محل قرارگیری لوله در تصویربرداری های رادیولوژی می شود.
  • کاف با حجم بالا – فشار کم (High Volume – Low Pressure )، که مانع از فشار زیاد کاف، روی بافت نای می شود.
  • Murphy Eye ( سوراخ قسمت جلویی لوله تراشه) ، که ریسک بسته شدن سر لوله تراشه را کاهش داده و باعث حفظ جریان هوا حتی در حالت انسداد سر لوله تراشه می شود.