لارنژيال ماسک، گزینه ی مناسبی است برای مواردی كه  مدت زمان بیهوشی متوسط است و بیمار نیاز به حمایت بیشتر از تهویه با ماسک دارد اما احتیاج به لوله گذاری نداشته باشد.