•  خروجی ایمن، که باعث بسته شدن کامل کیسه و مانع از نشت تصادفی ادرار از خروجی می شود.
  • کیسه ادرار کلوپلاست، می تواند برای تخلیه روزانه یا شبانه ادرار استفاده شود.
  • پوشش پشتی نرم کیسه که با پوست سازگار است.
  • مجهز به پورت نمونه گيری می باشد.