• در هر سانتی متر از 4 تا 25 سانتی متر، مدرج می باشد و می توان از جاگذاری سر كتتر اطمينان حاصل كرد.
  • نوک دیستال آتروماتيک احتمال صدمه زدن به رگ را كاهش می دهد.
  • كتتر راديواپک امكان تشخيص جاگذاری دقيق كتتر را می دهد.
  • موجود در 3 قطر کاتتر:  3.5  – 4 – 5 Fr
  • طول: 37 سانتی متر