موارد مصرف:

Leaderflex در شرايط زير كاربرد دارد:

  • کتترگذاری شريانی
  • كتترگذاری وريد مركزی در كودكان
  • كتترگذاری وريد محيطی (Midline) در همه بيماران در صورت آناتومی مناسب عروق و روش صحيح استفاده.

Leaderflex که به عنوان Midline استفاده می شود، جایگزینی برای آنژيوكت است. در بیمارانی که بیش از 5 روز نیاز به درمان داخل وریدی دارند، استفاده از Leaderflex کیفیت مراقبت از بیمار را بهبود می بخشد: بدون نیاز به رگ گیری های مکرر با IV کوتاه. کانول ها، خطر فلبیت شیمیایی و مکانیکی را كمتر می كنند، زیرا Leaderflex از مواد منعطف ساخته شده است. می توان آن را در بالای ساعد جاگذاری كرد. (تثبیت بهتر کاتتر، سرعت جریان خون بالاتر در رگ).

Leaderflex شامل:

  • 1 سوزن اينتروديوسر 21 گيج، و طول 42 میلی متر
  • 1 کاتتر رادیواوپک
  • 1 گايدواير فلزی مستقیم
  • 1 درپ 50 × 50 سانتی متر