• در دو سایز  اطفال و بزرگسالان در دسترس می باشد.
  • دو شاخه بینی برای به حداقل رساندن ریسک تروما با انحنا طراحی شده است.
  • طول استاندارد لوله 2.1 متر است.