کاتترهای ادراری  دو راه (تا 30 روز زمان ماندگاری):

  • سایزهای مردانه و زنانه
  • اطفال
  • در شكل های مختلف سر صاف و Tiemann در دسترس است.