• سوزن عایق با نوک رسانا
  • درجه بندی بر حسب  سانتی متر  به جاگذاری دقيق نوک سوزن كمک می كند.
  • هاب ارگونوميك و شفاف جهت كنترل آسان با دست و كنترل آسپيراسيون قبل از تزريق
  • لوله اکستنشن متحرک به طول 50 سانتی متر. حجم پرایمینگ: 1 میلی لیتر
  • کابل اتصال برق 60 سانتی متر
  • سوزن های مورب 30 درجه (مورب کوتاه) نفوذ در لایه های زیر جلدی را تسهیل می کند.