• پوشش اکوژنیک تا نوک سوزن
  • سوزن عایق با نوک رسانا
  • علامت گذاری شده بر حسب بندی سانتی متری به جاگذاری نوک سوزن كمک می کند.
  • هاب ارگونومیک و شفاف جهت كنترل آسان با دست و كنترل آسپيراسيون قبل از تزريق
  • لوله اکستنشن متحرک به طول 50 سانتی متر. حجم پرایمینگ: 1 میلی لیتر
  • کابل اتصال برق 60 سانتی متری
  • نوک مورب 20 درجه با یک پوشش خاص برای حداكثر اکوژنیک بودن.