ست بی حسی اپی دورال كمپانی B.Braun، مجموعه ای با تجهيزات پیشرفته برای بی حسی مداوم می باشد و شامل اجزاء زیر می باشد:

  1. سوزن تهی (Tuohy): Diameter 1.30 x 80 mm, 18 G
  2. کتتر اپی دورال مدرج به طول 100 سانتی متر همراه با 6 سوراخ جانبی
  3. سرنگLOR (كاهش مقاومت)
  4. فيلتر مسطح 0.2 ميكرو ميليمتری
  5. قطعه اتصالی بین كتتر و فیلتر
  6. Perifix® PinPad  ( يک وسيله ساده و ايمن برای جلوگیری از جابجایی فيلتر)