• بدون نياز به سرسوزن
  • حذف خطر ناشی از سرسوزن آلوده (Needle Stick)
  • مسدود شدن مسير در زمان جدا شدن سرنگ يا ست سرم
  • عدم بازگشت خون و مایع به دليل وجود سيستم فنربندی
  • كاهش ريسک آمبولی هوا
  • كاهش خطر فلبيت و ترومبوفلبيت
  • قابليت استفاده همراه با آنژيوكت، کتترهای CVC و PICC، كت دان و ….
  • قابل استفاده با انژکتورهای برق (CT-scan). مقاومت فشار: 350 psi
  • قابل استفاده تحت MRI
  • قابليت ماندگاری به مدت یک هفته