• برای شناسایی خطوط تزریق مختلف، هر خط دارای یک توپی یا یک گیره با رنگ متفاوت است.
  • اختاپوس اجازه می دهد تا چندین خط IV مستقل به کاتتر متصل شود.
  • اختاپوس در دو نوع دو راه و سه راه  موجود می باشد.