• فناوری Double Flashback – تأیید می کند که سوزن و کاتتر در داخل رگ قرار دارند. فلاش اول سوزن تأیید می کند که سوزن در ورید است ، فلش دوم کاتتر تأیید می کند که کاتتر در ورید است.
  • Universal Back Cut Bevel – امکان ورود به رگ از زوايای مختلف و برای حداقل آسيب طراحی شده است.
  • نوارهای رادیواوپک.
  • نرم و راحت به دليل مواد تشكيل دهنده ( FEP)
  • از مواد حساسيت زا در تركيبات اين کتتر استفاده نشده است.