توصيه هایی در جاگذاری و مراقبت از PICC

آمادگی محل دستهايتان را بشوييد و كلاه و ماسک و گان و دستكش بپو...