هولدينگ برتر واردات و توزيع انواع مختلف محصولات مصرفی  تنفسی و  بیهوشی از برند وللید را در كارنامه خود دارد. اين محصولات در كليه مراكز درمانی تهران و شهرستان ها در دسترس می باشد.